Постове април-юни (46).png

17 Яну 2024 - 31 Мар 2024

Giveaway Игра

 1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Инстаграм Giveaway“ („Играта“) e „Атлас І“ ЕАД, ЕИК: 202487733 2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 17.01.2024 г. до 31.03.2024 г., до 23:59 ч.

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ e „Атлас І“ ЕАД, ЕИК: 202487733

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България и живеещо в гр. Варна, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 7 по-долу.

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Атлас І“ ЕАД нямат право да участват в Играта.

 1. Прекратяване

Организаторите имат неотменимото право да прекратят играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

 1. Награди СПА Уикенд за двама в Хотел Атлас през лято 2024 г.

 2. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта Участникът трябва да:

7.1 Да се абонира с имейл за бюлетините на Хотел Атлас;

7.5. След приключване на периода на Играта, на 01.04.2024 г. печелившият Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез random.org или друг алтернативен софтуер.

7.6. Хотел Атлас ще се свърже с печелившия Участник на посочения от него имейл

7.7. Печелившите участници следва да осъществят връзка с Хотел Атлас за да резервират своя престой. Срок за резервация 10 дни.

 1. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за друга награда. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

 1. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

10.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организаторите, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

 1. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите и на своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: имейл, име и фамилия и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

11.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторите са администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

11.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и предоставянето на спечелената награда.

11.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организаторите, намираща се на https://atlashotel.bg/terms .

11.6. Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес marketing@atlashotel.bg.

 1. Гаранции на Организаторите

Организаторите гарантират сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторите ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и предоставяне на спечелената награда и само за срока, който е необходим за това. Служителите на Организаторите са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

 1. Отговорност

13.1. Организаторите и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.atlashotel.bg/giveaway-rules

 1. Прекратяване на участието в Играта от страна на Участника

14.1. Всеки Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организаторите на страницата https://www.instagram.com/atlashotel.bg/. По този начин той се отказва от участие и занапред.

14.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

„Атлас І“ ЕАД